Strona główna » Założenia programu

Założenia programu

Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji jest szeroko rozumiana współpraca w realizowaniu zadań edukacyjnych w nauczaniu fizyki i innych przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, kształceniu akademickim oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli tych przedmiotów a także w realizowaniu zadań badawczych dydaktyk szczegółowych.

Przewidujemy następujący porządek obrad.


DZIEŃ PIERWSZY
Konteksty i aspekty współpracy w realizacji zadań edukacyjnych.

Sesja przedpołudniowa.

1. Doświadczenia i przemyślenia pracowników nauki – uczestników Konferencji – na temat różnych aspektów współpracy w obecnych i przewidywanych realiach życia i pracy (także naukowej).

Spotkanie poświęcone kontekstom i aspektom współpracy chcemy rozpocząć wymianą doświadczeń i refleksji uczestników Konferencji na temat znaczenia i złożoności współpracy.

Kontekstem refleksji na temat współpracy jest: przygotowywanie uczniów i studentów z zakresu fizyki i innych przedmiotów matematyczno przyrodniczych do dalszego kształcenia i pracy zawodowej (także naukowej) i do życia we współczesnym świecie oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli tych przedmiotów na obecnym etapie przemian kulturowych i w obecnych i przewidywanych realiach edukacyjnych.

Te refleksje są ważne dla młodych ludzi i dla nauczycieli przygotowujących ich do dalszej nauki i pracy. Ciekawość świata i ludzi, marzenia, wyobrażenia, oczekiwania, nadzieje i obawy młodych ludzi (dotyczące m.in. swojego uczenia się, osiąganiu sukcesów i znaczącej roli w życiu i w pracy – także naukowej) zderzają się z codziennością uczenia się, studiowania, życia i pracy zawodowej. Podejmowane decyzje i działania, trudności, sukcesy i porażki, zmieniające się realia, przeżywane emocje, dokonywane analizy, refleksje i przemyślenia składają się na bagaż naszych doświadczeń życiowych i zawodowych.

Spojrzenie z perspektywy tych doświadczeń na edukację w zakresie fizyki, tą szkolną i akademicką, w szczególności na współpracę i kompetencje konieczne dla efektywnej współpracy (w życiu, studiowaniu i w pracy naukowej – potrzebne? konieczne? jakie?) może okazać się niezwykle cenne dla określania celów i zadań oraz sposobów ich realizacji w praktyce edukacyjnej oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

2. Przegląd i analiza przykładowych działań podejmowanych we współpracy (lub wymagających współpracy).

Ta część obrad może dostarczyć inspiracji dla realizowaniu i doskonaleniu własnych rozwiązań oraz do podejmowania współpracy w ich kontynuowaniu i rozwijaniu. Przykłady i dyskusje mogą dotyczyć w szczególności:

  1. nauczania fizyki w szkołach
  2. kształcenia fizyków na poziomie akademickim
  3. kształcenia, dokształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki
  4. współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin nauk matematyczno – przyrodniczych (fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii i innych) i dydaktykami szczegółowymi
  5. współpracy w zakresie dydaktyk szczegółowych z podmiotami zagranicznymi.

Sesja popołudniowa.

3. Interdyscyplinarny charakter zadań edukacyjnych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Wspólny mianownik dla wszelkich aktywności podejmowanych w zakresie edukacji i kształcenia na kierunkach matematyczno – przyrodniczych, a także w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli tych przedmiotów tworzą: wspólne dla nauk matematyczno–przyrodniczych założenia metodologiczne, interdyscyplinarny charakter treści edukacyjnych oraz troska o wysoki poziom efektów edukacyjnych wynikająca w priorytetowego znaczenia tych przedmiotów dla rozwoju uczących się i rozwoju współczesnego świata.

Celem sesji jest przedstawienie przykładów interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych i dyskusja na temat: Jakie rozwiązania i w jaki sposób mogą prowadzić do wysokiego poziomu efektów edukacyjnych? Jaka jest (może, powinna być) rola współpracy w projektowaniu i realizowaniu efektywnych rozwiązań w nauczaniu i uczeniu się fizyki i innych przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, studiowaniu oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli?

W tej części obrad przewidujemy także sesję plakatową.


DZIEŃ DRUGI
Stan obecny i perspektywy współpracy w podejmowaniu i realizowaniu strategicznie ważnych tematów i zadań dla edukacji w zakresie fizyki i innych przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dla rozwoju dydaktyk szczegółowych.

1. Analiza celów i zadań.

Kontekstem (wprowadzeniem) do analizy i dyskusji stanu obecnego i perspektyw współpracy w określaniu i realizowaniu celów i zadań ważnych dla edukacji i kształcenia w zakresie fizyki i przedmiotów matematyczno–przyrodniczych będą prezentacje dotyczące:

1. kompetencji kształtowanych na poziomie akademickim i szkolnym,

2. efektów edukacyjnych, ich badania oraz trudności w osiąganiu zakładanego poziomu tych efektów.

Celem dyskusji jest sformułowanie celów i zadań, uzasadnienie potrzeby (konieczności) ich podejmowania i określenia priorytetów w ich realizacji w obecnych uwarunkowaniach.

2. Przedstawienie aktualnej i planowanej na lata przyszłe tematyki badań naukowych, tematyki aktualnie prowadzonych przewodów doktorskich z zakresu dydaktyki fizyki oraz tematów, w realizowaniu których jest możliwa i oczekiwana współpraca.

Celem prezentacji i dyskusji jest ustalenie potrzeb, możliwości i zakresów realizowania we współpracy sformułowanych w p.1 zadań,

3. Podsumowanie obrad i sformułowanie wniosków (z wyeksponowaniem znaczenia współpracy w realizowania zadań uznanych za ważne w obecnym etapie realizacji celów edukacji).

Reklamy