Strona główna » Część Pierwsza » Współpraca interdyscyplinarna w kształceniu, dokształceniu i doskonaleniu nauczycieli fizyki

Współpraca interdyscyplinarna w kształceniu, dokształceniu i doskonaleniu nauczycieli fizyki

Kształcenie, dokształcanie (w zakresie drugiego przedmiotu nauczania) oraz doskonalenie nauczycieli fizyki wymaga szczególnie pogłębionej współpracy specjalistów z różnych dyscyplin nauki i praktyki edukacyjnej. Wynika to z interdyscyplinarnego charakteru kompetencji niezbędnych nauczycielom fizyki oraz złożonych i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań i sytuacji, jakie występują w nauczania i uczeniu się tego przedmiotu (także innych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych).

Szczególnie ważnym i trudnym zadaniem w kształceniu nauczycieli jest doprowadzanie do uzyskiwania przez przyszłych nauczycieli efektywnego systemu kompetencji zawodowych zbudowanego na fundamencie zintegrowanej i interdyscyplinarnej wiedzy (przedmiotowej oraz z zakresu nauk o człowieku). Standardy przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki określone w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku wprowadziły moduł przygotowania psychologiczno – pedagogicznego określający wspólne i zintegrowane treści przygotowania psychologiczno – pedagogicznego (w zakresie przygotowania ogólnego i dla poszczególnych etapów edukacyjnych). Skuteczne realizowanie podstawowych zadań edukacyjnych w zakresie przedmiotów ścisłych i osiąganie poprzez treści tych przedmiotów podstawowych celów edukacji wymaga jednak pełnej integracji efektów przygotowania nie tylko psychologiczno – pedagogicznego, ale pełnego zintegrowania efektów przygotowania merytorycznego i psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego. W szczególności ważna jest integracja przygotowania merytorycznego z dydaktycznym. Wymagają tego cele, do realizacji których ma być przygotowany nauczyciel. Jest bowiem różnica między celami kształceniem przyszłego fizyka, a celami kształceniem przyszłego nauczyciela fizyki. Fizyk ma umieć rozwijać tę dziedzinę nauki i wykorzystywać wiedzę z fizyki w praktyce. Nauczyciel fizyki ma umieć wszechstronnie wspomagać rozwój uczniów i kształtować ich kompetencje przedmiotowe do dalszego uczenia się i studiowania fizyki (i innych dziedzin wymagających przygotowania z fizyki) oraz kształtować ich kompetencje ogólne poprzez wprowadzanie ich w świat fizyki. Praktyka kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli fizyki przekonuje, iż taka integracja możliwa jest w pełni wyłącznie na gruncie dydaktyki przedmiotowej.

Jak zadania edukacyjne w tym zakresie są i mogą być realizowane wobec dynamicznie zmieniających się uwarunkowań edukacyjnych i zmian dokonujących się w uczelniach?

Reklamy